บริการทางบัญชี , ภาษีอากร, บริการตรวจสอบบัญช,ี และบริการจดทะเบียนจัดตั้ง, และแก้ไชข้อมูลนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, คืนภาษี, อบรมทำบัญชี, ให้คำปรึกษาด้านบัญชี และภาษีอากร,ข้อมูลทางบัญชี  , Account service, Auditting, Accounting, Accounts payable, Accountants, Accountant  
 
หน้าแรก     บทความ     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา     โทร: 02-333-0208     ภาษา  :  เข้าสู่หน้าภาษาไทย   เข้าสู่หน้าภาษาอังกฤษ
 
   
   
 
คืนภาษี, ทำบัญชี, บัญชี, จดทะเบียน, จดทะเบียนบริษัท, ภาษีอากร, ตรวจสอบบัญชี, จดทะเบียนการค้า, จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด, ยื่นแบบสรรพากร, ประกันสังคม, รับทำบัญชี, ยื่นภาษี, ยื่นประกันสังคม, บริการรับทำบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, บัญชี, นักบัญชี, สำนักงานบัญชี, ภาษี, ประกันสังคม ,สำนักงานบัญชี, บริษัทรับทำบัญชี ,รับจ้างทำบัญชี,ชำระบัญชี, สอบบัญชีรับอนุญาต, ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, อบรมทำบัญชี, ทำบัญชี , สอบบัญชี , ให้คำปรึกษาด้านบัญชี และภาษีอากร, จดทะเบียนจัดตั้ง และแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลทางธุรกิจ , , Account service, Auditting, accounting, accounts payable, accountants, accountant,บริการทางบัญชี และภาษีอากร , บริการตรวจสอบบัญชี, บริการจดทะเบียนจัดตั้ง และแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลทางธุรกิจ , บริการที่ปรึกษาในการจัดทำบัญชี และภาษีอากร ,บริการจัดทำบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม , ผู้สอบบัญชี, ภ.ง.ด.50 , กรมสรรพากร , บันทึกบัญชี, สภาวิชาชีพบัญชี ,ภาษีเงินได้, ภาษีมูลค่าเพิ่ม , พนักงานบัญชี ,ข้อมูลทางบัญชี , ผู้สอบบัญชี, ภ.ง.ด.50 , กรมสรรพากร บริการทางบัญชี และภาษีอากร , บริการตรวจสอบบัญชี, บริการจดทะเบียนจัดตั้ง และแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลทางธุรกิจ , บริการที่ปรึกษาในการจัดทำบัญชี และภาษีอากร ,บริการจัดทำบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม Kraft Accounting Office , บริษัท สำนักงานบัญชีคราฟท์ จำกัด ให้บริการทางบัญชี , ภาษีอากร, บริการตรวจสอบบัญช,ี และบริการจดทะเบียนจัดตั้ง, และแก้ไชข้อมูลนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 
งบการเงิน (Financial Statement)
งบการเงิน คือ งบที่กิจการจัดทำขึ้นเพื่อแสดงผลการดำเนินงานของกิจการตลอดจนฐานะทางการเงินของกิจการ งบการเงินประกอบด้วย
      1. งบกำไรขาดทุน (Income Statement) เป็นงบการเงินที่แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานของกิจการในช่วงเวลาใดเวลา หนึ่งว่ากิจการมีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร กำไรหรือขาดทุน ดังนั้นรายการที่แสดงในงบกำไรขาดทุนนี้จึงเป็นเฉพาะรายได้ และรายการค่าใช้จ่ายของกิจการ
      2. งบดุล (Balance Sheet) เป็นงบการเงินที่แสดงให้เห็นถึงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งว่ากิจการมีฐานะทางการเงินเป็นอย่างไร ดังนั้นรายการที่แสดงในงบดุลนี้ จึงเป็นรายการสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ โดยสินทรัพย์ของกิจการจะต้องเท่ากับจำนวนรวมหนี้สินของกิจการกับส่วนของเจ้า ของของกิจการ ตามสมการบัญชี
รูปแบบของงบการเงิน
งบการเงินทั้งงบกำไรขาดทุนและงบดุล มีด้วยกัน 2 รูปแบบคือแบบรายงาน และแบบบัญชี
การจัดทำงบกำไรขาดทุนแบบรายงาน (Report Form)
1. เขียนหัวของงบกำไรขาดทุน 3 บรรทัดให้อยู่กลางกระดาษ ซึ่งประกอบไปด้วย
     บรรทัดที่ 1 ชื่อกิจการ
     บรรทัดที่ 2 คำว่า “งบกำไรขาดทุน”
     บรรทัดที่ 3 รอบระยะเวลาในการทำงบกำไรขาดทุน และวันที่สิ้นสุด
2. เขียนคำว่า “รายได้” แล้วนำบัญชีหมวดรายได้มาใส่ในงบกำไรขาดทุน หากรายได้มีมากกว่า 1 รายการให้แสดงการรวมยอดรายได้ทั้งหมดด้วย
3. เขียนคำว่า “ค่าใช้จ่าย” แล้วนำบัญชีหมวดค่าใช้จ่ายได้มาใส่ในงบกำไร ขาดทุน หากค่าใช้จ่ายมีมากกว่า 1 รายการให้แสดงการรวมยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วย
4. หาผลต่างระหว่างยอดรวมของรายได้ กับยอดรวมของค่าใช้จ่าย หากรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย ผลต่างนี้เรียกว่า“กำไรสุทธิ” แต่หากรายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่าย ผลต่างนี้เรียกว่า “ขาดทุนสุทธิ”
ตัวอย่างงบกำไรขาดทุนแบบรายงาน
สมศักดิ์บาร์เบอร์งบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2546
รายได้ :
รายได้ค่าบริการตัดผม 68,700
รายได้อื่น ๆ 1,900 70,600
ค่าใช้จ่าย :
เงินเดือนและค่าจ้าง 32,000
ค่าเช่า 12,000
ค่าโฆษณา 1,500
ค่าสาธารณูปโภค 1,250
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 950 47,700
กำไรสุทธิ 22,900
การจัดทำงบกำไรขาดทุนแบบบัญชี (Account Form)
1. เขียนหัวของงบกำไรขาดทุน 3 บรรทัดให้อยู่กลางกระดาษ ซึ่งประกอบไปด้วย
     บรรทัดที่ 1 ชื่อกิจการ
     บรรทัดที่ 2 คำว่า “งบกำไรขาดทุน”
     บรรทัดที่ 3 รอบระยะเวลาในการทำงบกำไรขาดทุน และวันที่สิ้นสุด
2. แบ่งกระดาษออกเป็น 2 ด้าน
3. นำบัญชีหมวดค่าใช้จ่ายไว้ทางด้านซ้ายมือ และบัญชีหมวดรายได้ไว้ทางด้านขวามือ
4. หาผลต่างของรายได้กับค่าใช้จ่าย และทำให้ยอดรวมของทั้ง 2 ด้านเท่ากัน
ตัวอย่าง งบกำไรขาดทุนแบบบัญชี
สมศักดิ์บาร์เบอร์ งบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2546
เงินเดือนและค่าจ้าง 32,000 - รายได้ค่าบริการตัดผม 68,700
ค่าเช่า 12,000 - รายได้อื่น ๆ 1,900
ค่าโฆษณา 1,500 -
ค่าสาธารณูปโภค 1,250 -
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 950 -
กำไรสุทธิ 22,900 -
70,600 - 70,600 -
การจัดทำงบดุลแบบรายงาน (Report Form)
1. เขียนหัวของงบดุล 3 บรรทัดให้อยู่กลางกระดาษ ซึ่งประกอบไปด้วย
     บรรทัดที่ 1 ชื่อกิจการ
     บรรทัดที่ 2 คำว่า “งบดุล”
     บรรทัดที่ 3 วันที่ที่จัดทำงบดุล
2. เขียนคำว่า “สินทรัพย์” ไว้กลางหน้ากระดาษ แล้วให้นำบัญชีหมวดสินทรัพย์มาใส่ และรวมยอดสินทรัพย์ทั้งหมด
3. เขียนคำว่า “หนี้สินและส่วนของเจ้าของ” ไว้กลางหน้ากระดาษ แล้วให้นำบัญชีหมวดหนี้สินมาใส่ และรวมยอดหนี้สินทั้งหมด ต่อจากนั้นให้นำบัญชีหมวดส่วนของเจ้าของมาใส่และรวมยอดส่วนของเจ้าของ และรวมยอดหนี้สินและส่วนของเจ้าของ ซึ่งยอดรวมของหนี้สินและส่วนของเจ้าของจะต้องเท่ากับยอดรวมของสินทรัพย์
ตัวอย่าง งบดุลแบบรายงาน
สมศักดิ์บาร์เบอร์ งบดุล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2546
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน :
เงินสด 30,000
เงินฝากธนาคาร 40,000
ลูกหนี้ 30,000
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 600 29,400
วัสดุสิ้นเปลือง 4,800 104,200
เงินลงทุนระยะยาว :
เงินลงทุนระยะยาว 100,000
สินทรัพย์ถาวร :
ที่ดิน 100,000
อาคาร 200,000
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคาร 50,000 150,000
อุปกรณ์ตัดผม 50,000
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์ตัดผม 25,000 25,000
เครื่องตกแต่ง 30,000
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องตกแต่ง 15,000 15,000 290,000
รวมสินทรัพย์ 494,200
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน :
เจ้าหนี้ 69,000
ตั่วเงินจ่าย 20,000 89,000
หนี้สินระยะยาว :
เงินกู้ระยะยาว 200,000
รวมหนี้สิน 289,000
ส่วนของเจ้าของ :
ทุน-นายสมศักดิ์ 184,300
บวก กำไรสุทธิ 22,900
207,200
หัก ถอนใช้ส่วนตัว 2,000 205,200
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 494,200
การจัดทำงบดุลแบบบัญชี (Account Form)
1. เขียนหัวของงบดุล 3 บรรทัดให้อยู่กลางกระดาษ ซึ่งประกอบไปด้วย
     บรรทัดที่ 1 ชื่อกิจการ
     บรรทัดที่ 2 คำว่า “งบดุล”
     บรรทัดที่ 3 วันที่ที่จัดทำงบดุล
2. แบ่งกระดาษออกเป็น 2 ด้าน
3. นำบัญชีหมวดสินทรัพย์ไว้ทางด้านซ้ายมือ และบัญชีหมวดหนี้สินและส่วนของเจ้าของไว้ทางด้านขวามือ
4. ยอดรวมของทั้งสองด้านจะต้องเท่ากัน
ตัวอย่าง งบดุลแบบบัญชี
สมศักดิ์บาร์เบอร์ งบดุลณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2546
สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
สินทรัพย์หมุนเวียน : หนี้สินหมุนเวียน :
เงินสด                                                              30,000 เจ้าหนี้                                    69,000
เงินฝากธนาคาร                                                 40,000 ตั่วเงินจ่าย                             20,000 89,000 -
ลูกหนี้                                           30,000 หนี้สินระยะยาว :
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                   600 29,400 เงินกู้ระยะยาว 200,000 -
วัสดุสิ้นเปลือง                                                     4,800 104,200 - รวมหนี้สิน 289,000 -
เงินลงทุนระยะยาว : ส่วนของเจ้าของ :
เงินลงทุนระยะยาว 100,000 - ทุน-นายสมศักดิ์                   184,300
สินทรัพย์ถาวร : บวก กำไรสุทธิ                       22,900
ที่ดิน                                                               100,000 207,200
อาคาร                                             200,000 หัก ถอนใช้ส่วนตัว                     2,000 205,200 -
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคาร           50,000 150,000
อุปกรณ์ตัดผม                                   50,000
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อุปกรณ์         25,000 25,000
เครื่องตกแต่ง                                     30,000
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องตกแต่ง 15,000 15,000 290,000 -
รวมสินทรัพย์ 494,200 - รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 494,200 -
ที่มา : http://www.thailandaccountingoffice.info/งบการเงิน-financial-statement.html
 
คืนภาษี, ทำบัญชี, บัญชี, จดทะเบียน, จดทะเบียนบริษัท, ภาษีอากร, ตรวจสอบบัญชี, จดทะเบียนการค้า, จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด, ยื่นแบบสรรพากร, ประกันสังคม, รับทำบัญชี, ยื่นภาษี, ยื่นประกันสังคม, บริการรับทำบัญชี, ตรวจสอบบัญชี, บัญชี, นักบัญชี, สำนักงานบัญชี, ภาษี, ประกันสังคม ,สำนักงานบัญชี, บริษัทรับทำบัญชี ,รับจ้างทำบัญชี,ชำระบัญชี, สอบบัญชีรับอนุญาต, ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, อบรมทำบัญชี, ทำบัญชี , สอบบัญชี , ให้คำปรึกษาด้านบัญชี และภาษีอากร, จดทะเบียนจัดตั้ง และแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลทางธุรกิจ , , Account service, Auditting, accounting, accounts payable, accountants, accountant,บริการทางบัญชี และภาษีอากร , บริการตรวจสอบบัญชี, บริการจดทะเบียนจัดตั้ง และแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลทางธุรกิจ , บริการที่ปรึกษาในการจัดทำบัญชี และภาษีอากร ,บริการจัดทำบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม , ผู้สอบบัญชี, ภ.ง.ด.50 , กรมสรรพากร , บันทึกบัญชี, สภาวิชาชีพบัญชี ,ภาษีเงินได้, ภาษีมูลค่าเพิ่ม , พนักงานบัญชี ,ข้อมูลทางบัญชี , ผู้สอบบัญชี, ภ.ง.ด.50 , กรมสรรพากร บริการทางบัญชี และภาษีอากร , บริการตรวจสอบบัญชี, บริการจดทะเบียนจัดตั้ง และแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลทางธุรกิจ , บริการที่ปรึกษาในการจัดทำบัญชี และภาษีอากร ,บริการจัดทำบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม Kraft Accounting Office , บริษัท สำนักงานบัญชีคราฟท์ จำกัด ให้บริการทางบัญชี , ภาษีอากร, บริการตรวจสอบบัญช,ี และบริการจดทะเบียนจัดตั้ง, และแก้ไชข้อมูลนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Copyright © 2010 KRAFT ACCOUNTING OFFICE All rights reserved. Site by AbsoluteWeb